หน้าแรก ความภูมิใจ
ลงชื่อเข้าใช้Daily Forecast
ข่าวประจำวัน
สนุก ข่าวประจำวัน
เกาะติดทุกข่าวสารและเหตุการณ์ในรอบวัน อัพเดท 24 ชั่วโมง
สนุก ข่าวประจำวัน
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

 

ปีการศึกษา2535

รับโล่เกียรติคุณจากการจัดกิจกรรมวันแม่ดีเด่น  3  ปีซ้อน  พ.ศ. 2533 – 2535

จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ปีการศึกษา  2539

รับรางวัลชนะเลิศ  กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด  จากสำนักงานการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

 

ปีการศึกษา  2540

รับรางวัลชนะเลิศ การรณรงค์และเผยแพร่ประชาธิปไตย  ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2540

จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

ปีการศึกษา  2542

รับรางวัลชมเชย ระดับประถมศึกษา ตามโครงการคัดเลือกสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ

ในการพัฒนาจิตพิสัยในระบบการเรียนการสอน จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม

แห่งชาติ

 

ปีการศึกษา  2543

- รับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่  เขตการศึกษา 6

ประจำปีการศึกษา 2542 จากกระทรวงศึกษาธิการ

-  รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเอกชน  ระดับก่อนประถมและประถมศึกษา

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 -2546   จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

กระทรวงศึกษาธิการ

-  รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับประถมศึกษา  เขตการศึกษา 6 ตามโครงการคัดเลือก

สถานศึกษาที่ได้รับผลสำเร็จในการพัฒนาจิตพิสัย ในระบบการเรียนการสอน

ประจำปีพุทธศักราช 2543 จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

-  พัฒนาศักยภาพครูจำนวน  10  คน  เพื่อเป็นต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

ปีการศึกษา  2544

- พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

- จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

- ริเริ่มโครงการรุ่งอรุณ

- พัฒนาศักยภาพครูจำนวน  32  คน  เพื่อเป็นต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน

ปีการศึกษา  2545

-  ปรับโครงสร้างการบริหารองค์กรให้สอดรับภารกิจใหม่ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

-  พัฒนาศักยภาพครู  34  คน เพื่อเป็นต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

-         เริ่มใช้หลักสูตรสถานศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  และ  4

-  กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  คือ  สติตั้งมั่น    ปันน้ำใจ    ใฝ่รู้    สู้สิ่งยาก

-  เพิ่มกิจกรรมส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาสติและความมีน้ำใจเกื้อกูลให้แก่ผู้เรียนและครูมากขึ้น

 

ปีการศึกษา  2546

-  ร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

-  เริ่มโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

-  ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเต็มรูปแบบ  ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ

ครบทั้ง  27  มาตรฐาน

 

ปีการศึกษา  2547

-  ผ่านการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  จากคณะกรรมการของ สมศ.

-  รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนศูนย์สาธิตการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1

-  ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง  จากกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข

-  ได้รับการประเมินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1  ว่ามีมาตรฐานอยู่

ในระดับดีตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา  ระดับประถมศึกษา  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

-  โรงเรียนผ่านการประเมินมาตรฐานแนะแนวจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1

-  โรงเรียนได้รับการประเมินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1    ว่ามีมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

อยู่ในระดับดี

ปีการศึกษา 2548

-  ได้รับเกียรติบัตรมีผลงานดีเด่นในการป้องกันไข้เลือดออก และกำจัดลูกน้ำยุงลาย  จากกระทรวงสาธารณสุข

-  มีผลการดำเนินงานเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ ( EQ ) เด็กอายุ 6 – 11 ปี  ระดับดีเด่น

จากกรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข

-  ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานในการประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการของโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม

เขตการศึกษา 6   จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

- โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

จากกระทรวงสาธารณสุข

ปีการศึกษา  2550

-  รับป้ายพระราชทาน “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”  สนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์  พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา

จากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    30 ตุลาคม 2550

-  รับรางวัลชนะเลิศ  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องทันตสุขภาพ  ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

ของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข

-  รับการประเมินคุณภาพจาก สมศ.  รอบสอง  ได้ระดับคุณภาพดีมาก

ปีการศึกษา  2551

-  รับรางวัลชนะเลิศระดับเขต ในโครงการคู่หูโรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพ จากกระทรวงสาธารณสุข

 

ปีการศึกษา  2552

- ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรขั้นที่ 1 “เกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น  อนุรักษ์สรรพสิ่ง  สรรพชีวิต  ด้วยจิตสำนึกของครู

และเยาวชน”  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี    ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ  ในงานนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์    ณ   สวนสัตว์เปิดเขาเขียว   จังหวัดชลบุรี

- รับเกียรติบัตร “ มีพัฒนาการของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O – NET )

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ( ระหว่างปีการศึกษา 2550 – 2551 ) ”  จากสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน

- ได้รับเกียรติบัตร  “โรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ( O – NET )  ปีการศึกษา 2551

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6   ระดับเหรียญทองแดง ”   จากสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม      การศึกษาเอกชน

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2011 เวลา 07:26 น.)

 
ผู้บริหารสถานศึกษา

 

นางพิมพ์มาลี ดำขำ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้117
mod_vvisit_counterเมื่อวาน189
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้691
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว1159
mod_vvisit_counterเดือนนี้3975
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว7552
mod_vvisit_counterรวมผู้เยี่ยมชม988817

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 3.219.31.204
,
Today: พ.ย. 25, 2020
PTT Oil Price